LISTA KANDYDATÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W JAZOWSKU - 15 X 2017 r. ORAZ REGILAMIN WYBORÓW

 

1.        Chronowski Zbigniew, Kadcza

2.        Hebda Maria, Jazowsko

3.        Janik Andrzej, Kadcza

4.        Klimek Jan, Jazowsko

5.        Kozieńska Maria, Obidza

6.        Kozik Małgorzata, Brzyna

7.        Lizoń Józef, Jazowsko

8.        Olszewski Grzegorz, Jazowsko

9.        Pietruszka Zofia, Jazowsko

10.           Poparda Józefa, Brzyna

11.           Słowik Grzegorz, Łazy Brzyńskie

12.           Stec Katarzyna, Jazowsko

13.           Stec Piotr, Jazowsko

14.           Talarczyk Wanda, Kadcza

 

Regulamin wyborów

do Parafialnej rady Duszpasterskiej

w Jazowsku 15 X 2017 r.

1.   Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

2.   Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.

3.   Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.

4.   W Parafii Jazowsko wybieramy pięciu członków Rady, ks. Proboszcz mianuje pięciu członków Rady, z urzędu do Rady wchodzi przedstawiciel Księży wikariuszy i pracowników parafialnych (12 osób).

5.   W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady Duszpasterskiej, sprawę rozstrzyga Kuria Diecezjalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.

6.   W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów albo składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Św. bądź też składa się do urn wyborczych w odpowiednim pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez miejscowego duszpasterza.

7.   Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.

8.   Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

9.   Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

10.               W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać w ciągu dwóch tygodni odwołania w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

 

11.               Po ogłoszeniu nowych wyników wyborów nowowybrane Rady podejmują swe funkcje i automatycznie przestają funkcjonować wybrane we wcześniejszym okresie Rady Duszpasterskie. Gdyby okazało się, że racje duszpasterskie przemawiają za utrzymaniem kadencji wcześniej Rad wybranych oraz za odłożeniem tym samym nowych wyborów, zgodę na to może wyrazić Biskup Diecezjalny.